Maison

 • Frans
 • Nederlands
Title Image

HET PRIVACYBESCHERMINGSBELEID VAN TRAIT D’UNION VZW

Home  /  HET PRIVACYBESCHERMINGSBELEID VAN TRAIT D’UNION VZW

HET PRIVACYBESCHERMINGSBELEID VAN TRAIT D’UNION VZW

Voor de vzw TRAIT D’UNION is de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen een prioriteit en vooral een wettelijke verplichting (GDPR van toepassing op 25/5/2018), waarvoor de vzw TRAIT D’UNION de hoogste prioriteit toekent.

In deze toelichting willen we uitleggen hoe we de rechten en vrijheden van de betrokken natuurlijke personen en werknemers (“betrokkenen”) waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens, zowel op papier als in de digitale informatieomgeving.

Wij besteden bijzondere aandacht aan een meer risicovolle verwerking van persoonsgegevens, zoals (waar nodig) het gebruik van de gegevens voor specifieke doeleinden, het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen bij de verwerking, het uitwisselen van dergelijke gegevens met andere partijen. Wij houden ook toezicht op de verwerking van persoonsgegevens van onze medewerkers en andere partijen. Vooral wanneer we gebruik maken van technologieën die, zonder bescherming, een inbreuk kunnen vormen op hun privacy.

DOELSTELLINGEN :

De levering van hoogwaardige prestaties is een absolute prioriteit voor TRAIT D’UNION VZW. Een belangrijk aspect is de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. De directie van TRAIT D’UNION VZW voert dit beleid om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van alle personen worden gerespecteerd.
De bedoeling van dit beleid is om aan te tonen dat er correct met persoonsgegevens wordt omgegaan. Het behandelt de doelstellingen van het beleid en de uitvoering ervan.
Concreet streven we de volgende doelstellingen na (voor zover deze van toepassing zijn): TRAIT D’UNION VZW:

 1. Is transparant over de persoonsgegevens die hij verwerkt en het doel van de verwerking, zowel voor de betrokkene als voor de toezichthouder. De communicatie is eerlijk, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk. Het principe van transparantie is ook van toepassing wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld,
 2. Verwerkt alleen gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van zijn taken. Elke taak waarbij persoonsgegevens worden verwerkt is rechtmatig. Dit betekent onder meer dat de verwerking in overeenstemming is met de wettelijke en statutaire doelstellingen van de VZW TRAIT D’UNION. Deze beoordeling wordt telkens bij een nieuw behandelingsdoel geëvalueerd,
 3. Verwerkt alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten.
 4. Houdt toezicht op de integriteit van de persoonsgegevens gedurende de gehele verwerkingscyclus.
 5. Bewaart de gegevens niet langer dan nodig. De noodzakelijkheid is getoetst aan de wettelijke verplichtingen, de rechten en vrijheden van de betrokkene.
 6. Voorkomt inbreuken als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens. Informatiebeveiliging, gegevensbescherming in het ontwerp en privacyvriendelijke standaardinstellingen zijn hiervoor hulpmiddelen. Wanneer een overtreding plaatsvindt, wordt deze volgens de voorschriften gemeld.
 7. Kan alle toepasselijke rechten van een betrokkene afdwingen, zoals het recht van toegang, kopiëren en, indien nodig, wissen. De vzw TRAIT D’UNION houdt hierbij toezicht op alle beperkingen die van toepassing zijn op deze rechten en
 8. ziet er actief op toe dat wanneer persoonsgegevens voor specifieke doeleinden worden verwerkt, de rechten en vrijheden (bv. het recht op overdraagbaarheid) van de betrokkene gewaarborgd blijven.
 9. Verwerkt de gegevens in overeenstemming met de rechten en vrijheden die binnen de Europese Economische Ruimte gelden en houdt toezicht op de toepassing ervan wanneer gegevens extern worden uitgewisseld. De vzw TRAIT D’UNION voldoet dus aan alle wettelijke en reglementaire kaders (d.w.z. federaal en Europees) voor de verwerking van persoonsgegevens en heeft hiertoe haar verantwoordelijkheid ten aanzien van persoonsgegevens en die van anderen aangetoond. De vzw TRAIT D’UNION bewaakt ook de gedragscodes die in de sector van toepassing zijn en past deze toe.
 10. Kan aantonen dat het voldoet aan alle doelstellingen van het beleid zoals vereist door de wet. Deze plicht tot verantwoordelijkheid wordt bewaakt door intern toezicht en controle, en is afdwingbaar in overeenstemming met de wettelijke beginselen.
Copyright © 2019, dicton.be. All Rights Reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin